100%

ساخت منزل و حمام و سرویس بهداشتی پشت کوه چادگان
 • 100000 تومانمبلغ مورد نیاز
 • 900700 تومانمبلغ حمایت شده

50%

ساخت منزل و سرویس بهداشتی
 • 1000000 تومانمبلغ مورد نیاز
 • 500000 تومانمبلغ حمایت شده

24%

کمک به سیل زدگان کرمانشاه
 • 3000000 تومانمبلغ مورد نیاز
 • 700000 تومانمبلغ حمایت شده

35%

کمک به مردم زلزله زده کرمانشاه
 • 5000000 تومانمبلغ مورد نیاز
 • 1701500 تومانمبلغ حمایت شده

70%

کمک به کودکان پروانه
 • 2000000 تومانمبلغ مورد نیاز
 • 1400000 تومانمبلغ حمایت شده

100%

کمک به سالمندان کهریزک
 • 4000000 تومانمبلغ مورد نیاز
 • 4000000 تومانمبلغ حمایت شده