بایگانی دسته بندی برای دسته بندی نشده

اردوی جهادی پشت کوه چادگان سال ۹۹ در بیش از۳۰روستافعالیت عمرانی بهداشت ودرمان برداشت محصول مشاوره و…

اردوی جهادی پشت کوه چادگان سال ۹۹ در بیش از۳۰روستافعالیت عمرانی بهداشت ودرمان برداشت محصول مشاوره و…

اردوی جهادی پشت کوه چادگان سال ۹۹ در بیش از۳۰روستافعالیت عمرانی بهداشت ودرمان برداشت محصول مشاوره و…  

منج لردگان تابستا۹۵روستای قلعه مدرسه لردگان

ساخت یک باب منزل مسکونی درروستاهای پشت کوه چادگان

ساخت یک باب منزل مسکونی درروستاهای پشت کوه چادگان

ساخت یک باب منزل مسکونی درروستاهای پشت کوه چادگان در عید 1400 به مدت 2 ماه