بایگانی دسته بندی برای فرزند خواندگی

عزیمت سیستان و بلوچستان در سال 97

عزیمت سیستان و بلوچستان در سال 97

بعد از دو سال فعالیت بنا به شرایط به وجود آمده دوباره به سیستان و بلوچستان عزیمت کردیم در اواخر سال 97 بود که برای شناسایی به مناطق محروم و صفر مرزی به سراوان رفتیم…